Khóa đào tạo “Pháp luật về Hợp đồng và giải quyết tranh chấp trong hoạt động tín dụng”

1.   Mục tiêu của khóa học:

 + Truyền thông, cập nhật một số văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan đến hoạt động cấp tín dụng; Những quy định pháp luật mới về nghiệp vụ ngân hàng;

 + Trang bị kiến thức cơ bản, trọng tâm về các loại hợp đồng trong hoạt động cấp tín dụng; những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng, thực hiện các bộ mẫu HĐTD, Hợp đồng bảo đảm tiền vay;

+ Các vấn đề giải quyết tranh chấp hợp đồng trong hoạt động cấp tín dụng; Trao đổi thực tế và những bài học kinh nghiệm.

2.   Đối tượng đào tạo:

-  Lãnh đạo, cán bộ làm công tác liên quan đến hoạt động tín dụng trong hệ thống;

-  Cán bộ Trụ sở chính và các đơn vị thành viên (nếu có nhu cầu).

3.   Giảng viên, trợ giảng: Nội ngành.

4.   Số lớp, số lượng học viên/lớp, thời gian, địa điểm đào tạo (dự kiến):

-  Số lớp: 04 lớp; Số lượng học viên/lớp: dự kiến 40-45 học viên/lớp;

-   Thời gian đào tạo: Tháng 4, 5.

5.   Hình thức đào tạo: Tập trung

6.   Học phí: Theo quy định hiện hành của BIDV.

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV