Khóa đào tạo “Kỹ năng chăm sóc khách hàng và bán hàng qua điện thoại”- Đợt 2

1. Mục đích khóa học: Sau khóa học sẽ giúp cán bộ BIDV nắm được:

- Cách xây dựng và triển khai các bước trong quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng qua điện thoại;

- Cách thức cải tiến quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng qua điện thoại;

- Rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai;

2. Đối tượng tham dự: Giao dịch viên và cán bộ: KHCN, GDKHCN, KHDN và GDKHDN tại Chi nhánh.

3. Giảng viên: Giảng viên BIDV.

4. Số lớp, số lượng học viên/lớp (dự kiến):

- Số lớp: 02 lớp;

- Số lượng học viên/lớp: 30-40 học viên/lớp.

 5. Thời lượng, thời gian, địa điểm (dự kiến):

- Thời lượng: 02 ngày/lớp

- Thời gian, địa điểm:

Lớp

Thời gian

Địa điểm

Lớp 3

20-21/9/2018

TP. Hồ Chí Minh

Lớp 4

27-28/9/2018

Hà Nội

 

6. Hình thức đào tạo: Tập trung.  

7. Học phí và hình thức thanh toán: Theo quy định hiện hành của BIDV.

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV