Khóa tập huấn “Cập nhật kiến thức về Hiệp ước Basel và công tác Phòng chống rửa tiền”

1.   Mục tiêu của khóa học:

-  Cập nhật kiến thức và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ nhân viên đối với công tác triển khai Basel tại BIDV nhằm bảo đảm thực hiện thành công và đáp ứng yêu cầu triển khai Basel của NHNN;

-   Cập nhật kiến thức về Phòng chống rửa tiền (PCRT) và Phòng chống khủng bố (PCKB), nâng cao chất lượng công tác PCRT, PCKB tại BIDV.

2.   Đối tượng đào tạo:

-  Lãnh đạo Chi nhánh, Lãnh đạo/cán bộ các phòng: QLRR, KHCN, KHDN, QTTD, GDKH, Phòng giao dịch và các phòng có liên quan tại Chi nhánh (chưa tham gia khóa đào tạo này trước đây);

-  Cán bộ tác nghiệp tại Trụ sở chính và Lãnh đạo/cán bộ các Ban/Trung tâm khác tại Trụ sở chính (chưa tham gia khóa đào tạo này trước đây).

3.   Giảng viên/trợ giảng: Lãnh đạo/cán bộ Ban QLRRTTTN và Ban PMO BIDV

4.   Số lớp, số lượng học viên/lớp, thời gian, địa điểm đào tạo:

-   Số lớp đợt 2: 03 lớp;

-   Số lượng học viên/lớp: dự kiến 30 – 40 học viên/lớp;

-   Thời gian và địa điểm đào tạo:

TT

Lớp

Thời gian đào tạo

Địa điểm đào tạo

Đợt 2

HCM2

Ngày 27-28/09/2018 (thứ Năm, thứ Sáu)

Tp. HCM

HN2

Ngày 04-05/10/2018 (thứ Năm, thứ Sáu)

Hà Nội

ĐN

Ngày 11-12/10/2018 (thứ Năm, thứ Sáu)

Đà Nẵng

5.   Hình thức đào tạo: Tập trung

6. Học phí và hình thức thanh toán: Theo quy định hiện hành của BIDV.

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV