Khóa “Đào tạo và thi cấp chứng chỉ Đại lý bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính - MOF”

1. Mục đích khóa học:

- Trang bị kiến thức chung về bảo hiểm, Trách nhiệm của đại lý, đạo đức hành nghề đại lý, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm.

- Tổ chức thi cấp chứng chỉ đại lý cho các cán bộ bán bảo hiểm theo quy định của MOF.

2. Đối tượng tham dự: Cán bộ KHCN, KHDN, GDV…chưa có chứng chỉ đại lý bảo hiểm của BIC(của các Chi nhánh tại phụ lục 1 đính kèm)

3. Giảng viên: Tổng công ty CPBH BIDV - BIC.

4. Hình thức khóa học: Đào tạo tập trung theo cụm

 5. Số lớp, số lượng học viên/lớp:

Số lớp:04 lớp.

Số lượng học viên: từ 25-50 học viên/lớp (theo thực tế đăng ký của các đơn vị).

 6.  Thời gian, địa điểm (dự kiến):

 

TT

Tên lớp

Địa điểm đào tạo

Ngày đào tạo

Ngày thi

1

Lâm Đồng

Đà Lạt

Ngày 06/10 và ½ ngày 07/10/2018

07/10/2018

2

Đồng Nai

Đồng Nai

Ngày 20/10 và ½ ngày 21/10/2018

21/10/2018

3

Vũng Tàu

Vũng Tàu

Ngày 27/10 và ½ ngày 28/10/2018

28/10/2018

4

Gia Lai

Gia Lai

Ngày 13/10 và ½ ngày 14/10/2018

14/10/2018

-  Địa điểm cụ thể: Trường ĐTCB sẽ thông báo trong thông báo triệu tập học viên.

7.  Học phí: Theo quy định hiện hành của BIDV.

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV