Khóa “Hướng dẫn sử dụng chương trình quản lý quỹ tiền mặt máy ATM”

1.   Mục tiêu khóa học:

- Hướng dẫn cán bộ Chi nhánh sử dụng Chương trình quản lý tiền mặt tập trung (cấu phần quỹ ATM) để hỗ trợ Chi nhánh trong công tác quản lý quỹ ATM, giảm các thao tác thủ công Chi nhánh đang thực hiện và tăng cường tính chính xác của việc xử lý nghiệp vụ, là tiền đề cho việc xử lý tập trung tại Trụ sở chính trong giai đoạn nâng cấp sau này.

2.   Đối tượng: Cán bộ thanh toán thẻ, Kiểm soát viên (Hội sở CN, PGD, TT tiếp quỹ tập trung).

3. Thời lượng, thời gian đào tạo (dự kiến):

- Thời lượng: 22 ngày làm việc;

- Thời gian đào tạobắt đầu học từ ngày 16/10/2018 cho đến hết ngày 14/11/2018.

Kiểm tra: kết thúc khóa học, học viên sẽ tiến hành làm 01 bài kiểm tra trực tuyến khoảng 15 phút với 15 câu hỏi.

- Thời gian kiểm trangày16/11/2018.

4. Số lớp, số lượng học viên:

- Số lớp:01 lớp.

- Số lượng học viên: không giới hạn số lượng học viên.

5. Giảng viên: Giảng viên BIDV.

6 Hình thức đào tạo: đào tạo trên cổng đào tạo trực tuyến Elearning của BIDV.

 7.  Học phí: Theo quy định hiện hành của BIDV.

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV