Khóa đào tạo Quy định về quản lý thông tin khách hàng

1. Mục tiêu khóa học: Sau khóa học, học viên sẽ nắm được:

- Quy định về quản lý thông tin khách hàng tại BIDV;

- Mô hình và quản trị thông tin khách hàng tại BIDV;

- Cách sử dụng hệ thống quản lý mẫu dấu, chữ ký khách hàng BIDV (SVS).            

2. Đối tượng:  Giao dịch viên và các cán bộ: Khách hàng, QTTD tại Chi nhánh.

3. Số lượng học viên (dự kiến):

- Số lượng học viên: 600 học viên;

- Số lớp: 01 lớp.

4. Thời lượng, thời gian đào tạo:

- Thời gian đào tạo: 05-15/11/2018

- Thời gian kiểm tra: 16/11/2018.

5.  Giảng viên: Giảng viên BIDV.

6.
Cách thức đào tạo và kiểm tra: Đào tạo và kiểm tra trên cổng đào tạo trực tuyến E-learning của BIDV.

7. Hình thức thanh toán: Theo quy định hiện hành của BIDV.

Trường Đào tạo cán bộ BIDV