Hội thảo kết hợp nghiệm thu để tài nghiên cứu khoa học

Được sự chấp thuận của Ngân hàng nhà nước, từ tháng 11/2006, BIDV đã thực hiện xếp hạng khách hàng theo Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và phân loại nợ. Tuy nhiên, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ (HTXHTD-NB) chưa phù hợp với thông lệ quốc tế và bộc lộ nhiều hạn chế. Để hoàn thiện hơn trong công tác xếp hạng tại BIDV, cùng với lộ trình thực hiện Thông tư 02 của Ngân hàng nhà nước, cũng như phù hợp với thông lệ quốc tế, chuẩn mực Basel, Ban Quản lý tín dụng đã phối hợp cùng TT CNTT, các ban liên quan và được Công ty Kiểm toán E&Y hỗ trợ, đã xây dựng HTXHTDNB mới của BIDV.

Với mục tiêu thảo luận, lấy ý kiến của các đơn vị sử dụng để hoàn thiện Chương trình. Trường ĐTCB đã làm đầu mối, phối hợp cùng Ban Quản lý tín dụng tổ chức Hội thảo kết hợp nghiệm thu đề tài “Xây dựng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của BIDV” vào sáng ngày 21/6/2018. Hội thảo đã thu hút hơn 50 đại biểu là đại diện Thành viên HĐKH, Thường trực HĐKH, Ban Quản lý tín dụng (Chủ đề tài) và các Ban/TT/Chi nhánh trên địa bàn Hà Nội.

Đề tài có tầm ảnh hưởng lớn, hỗ trợ đắc lực cho BIDV trong công tác quản trị tín dụng. Đây là chương trình có hàm lượng công nghệ cao, là cơ sở để thực hiện việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro hoặc đề xuất chính sách khách hàng riêng biệt, liên quan trực tiếp đến tác nghiệp của bộ phận Quản lý khách hàng, Quản lý rủi ro tại Chi nhánh. Vì vậy, đơn vị chủ biên nhận được nhiều phản hồi liên quan tới các vấn đề như: (i) Bộ chỉ tiêu xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng cá nhân cần thường xuyên rà soát và cập nhật kết quả chấm điểm vào FTP; (ii) Nghiên cứu cơ chế tạo CIF khách hàng nhanh chóng, đơn giản đối với khách hàng mới để thực hiện chấm thử; (iii) Nghiên cứu bộ chỉ tiêu đối với khách hàng mới để chấm điểm nhanh chóng; (iv) Điều chỉnh kỳ chấm điểm định kỳ; (v) Cách thức chấm điểm đối với các đối tượng đặc biệt…

Các ý kiến của Chi nhánh đưa ra đều được Ban Quản lý tín dụng tiếp thu và có phản hồi cụ thể. Hầu hết các ý kiến tham gia khẳng định tính hữu ích, tính hiệu quả về quản lý rủi ro mà Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ mang lại. Ban Quản lý tín dụng sẽ tiếp thu những ý kiến phản hồi của Hội đồng khoa học cũng như đơn vị thụ hưởng, bổ sung trong kế hoạch nâng cấp và phát triển Chương trình trong năm 2018.

Thành công của buổi hội thảo được đánh giá là tiền đề để HĐKH tiếp tục tổ chức các buổi Hội thảo kết hợp nghiệm thu đề tài đối với những sản phẩm nghiên cứu có tính ứng dụng cao nhằm phát huy hơn nữa tính thực tiễn của các đề tài nghiên cứu khoa học tại BIDV.

Lưu Minh Trí