Khóa đào tạo “Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh”

1. Mục tiêu: Khóa đào tạo trang bị cho học viên:

- Nắm bắt cụ thể các yếu tố cấu thành một bản kế hoạch và phân tích được báo cáo kết quả kinh doanh;

- Hệ thống hóa các kiến thức về lập kế hoạch kinh doanh và nâng cao khả năng tổ chức thực hiện, gắn với yêu cầu giải quyết các vấn đề thực tiễn tại BIDV;

- Chia sẻ kinh nghiệm lập và triển khai kế hoạch kinh doanh tại BIDV

2Đối tượng học viên:

- Lãnh đạo/Cán bộ Phòng KHTC tại các chi nhánh;

- Cán bộ TSC, đơn vị thành viên (nếu có nhu cầu).

3. Thời lượng và hình thức đào tạo:

3.1. Thời lượng đào tạo: 2.5 ngày/lớp.

3.2. Hình thức đào tạo: Tập trung. Cuối khóa học cấp quyết định hoàn thành cho những học viên đủ điều kiện theo quy định.

4.   Số lớp, số lượng học viên/lớp, thời gian, địa điểm đào tạo:

4.1.   Số lớp, số lượng học viên/lớp: 02 lớp, dự kiến 35- 40 học viên/lớp.

4.2    Thời gian, địa điểm:

Stt

Lớp

Thời gian

Địa điểm

1

Lớp 1

17-sáng 19/9/2018

Hà Nội

2

Lớp 2

20-sáng 22/9/2018

TP.HCM

5.  Giảng viên/Đối tác: Nội ngành và ngoại ngành.

6. Học phí và hình thức thanh toán: Theo quy định hiện hành của BIDV.

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV