THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Khóa đào tạo elearning cấp độ 1: “Hướng dẫn thẩm tra hồ sơ phát hành LC nhập khẩu và bảo lãnh quốc tế” và “Hướng dẫn phối hợp thực hiện giao dịch giữa CN và TSC đối với nghiệp vụ TTTM”
 07/04/2017 10:25      

 

1.    Mục tiêu của khóa học:

-         Khóa 1: Trang bị cho học viên kỹ năng thẩm tra hồ sơ phát hành LC nhập khẩu, hồ sơ phát hành bảo lãnh để có thể tư vấn khách hàng hiệu quả , phối hợp tốt với TFC giảm thiểu thời gian thẩm tra trước khi phát hành LC.

-         Khóa 2: Trang bị cho học viên cách thức phối hợp giữa chi nhánh và TFC  khi xử lý giao dịch tài trợ thương mại theo từng nghiệp vụ cụ thể theo mô hình tập trung góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chi nhánh và TFC.

2.    Đối tượng đào tạo:

-         Cán bộ làm công tác Tài trợ thương mại (phòng KHDN, QLKH, QLRR, QTTD, tổ TTTM, PGD tại các Chi nhánh);

-         Các cán bộ tại TSC và các đơn vị thành viên có nhu cầu đào tạo.

3   Thời lượng, thời gian đào tạo:

* Thời lượng đào tạo: 1 tuần (7 ngày)/khóa.

* Thời gian đào tạo:

-         Khóa 1: từ ngày 12/05/2017 đến hết ngày 18/05/2017, kiểm tra cuối khóa vào ngày 19/05/2017 (thứ Sáu).

-         Khóa 2: từ ngày 22/05/2017 đến hết ngày 28/05/2017, kiểm tra cuối khóa vào ngày 29/05/2017 (thứ Hai).

4.    Số lớp, số lượng học viên/lớp: 01 lớp/khóa (dự kiến 100 học viên/lớp) và không hạn chế số lượng cán bộ các đơn vị tham dự.

5.    Hình thức đào tạo và kiểm tra:

-         Hình thức đào tạo: Đào tạo trên phần mềm E – learning của BIDV

-         Kiểm tra: Kết thúc mỗi khóa học học viên sẽ tiến hành làm 01 bài kiểm tra trực tuyến khoảng 20 phút với 20-30 câu hỏi. Thời gian kiểm tra dự kiến đối với từng khóa như đã nêu tại mục 4.

6.  Học phí dự kiến: 180.000đ/học viên/khóa  

-         Trường ĐTCB sẽ thanh toán toàn bộ chi phí của khóa đào tạo và thực hiện phân bổ chi phí theo quy định của BIDV cho các đơn vị trong hệ thống;

-         Các đơn vị thành viên sẽ chi trả chi phí đào tạo trực tiếp cho Trường ĐTCB.

 

7. Học phí dự kiến: Theo quý định hiện hành của BIDV

 

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV

 

 

TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here