THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Khóa đào tạo “Hệ thống sản phẩm tiền gửi bán lẻ”
 29/01/2018 01:57      

1. Mục tiêu khóa học :

Trang bị cho các cán bộ Chi nhánh kiến thức và kỹ năng về thông tin, đặc điểm, đặc tính của sản phẩm tiền gửi bán lẻ. Qua đó, giúp cán bộ Chi nhánh tự tin, hiểu rõ sản phẩm  từ đó chủ động giới thiệu và bán các sản phẩm đến các khách hàng của Chi nhánh.

2. Nội dung đào tạo: Hệ thống sản phẩm tiền gửi bán lẻ hiện hành của BIDV.

3. Đối tượng: Cán bộ và lãnh đạo hiện đang công tác tại phòng KHCN/PGD/GDKH và các cán bộ khác ( nếu có nhu cầu) tại các Chi nhánh của BIDV.

4. Số lớp và số lượng học viên (dự kiến):

- Số lượng học viên :  200 học viên/lớp

 - Số lớp                    :  01 lớp

5. Thời gian đào tạo(dự kiến): từ ngày 12-20/03/2018;

6. Thời gian kiểm tra (dự kiến): Ngày 21/03/2018;

7. Hình thức đào tạo: Học online trên hệ thống E- Learning cấp độ 1.Trong quá trình đào tạo sẽ có giảng viên của Ban PTNHBL hỗ trợ giải đáp các thắc mắc trên diễn đàn.

8. Kiểm tra: Cuối khóa học sẽ có bài kiểm tra và cấp quyết định công nhận hoàn thành khóa học cho các học viên đủ điều kiện theo đúng qui định.

9. Học phí dự kiến: Theo quy định hiện hành của BIDV

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV

TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here