Cơ chế nâng cao hiệu quả, chất lượng nghiên cứu UD tại BIDV

Ngày 02/11/2017, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV – TS. Cấn Văn Lực đã chủ trì buổi họp về cơ chế phối kết hợp nâng cao hiệu quả và chất lượng nghiên cứu ứng dụng tại BIDV. Ủy viên HĐQT Bùi Quang Tiên đã tham dự cùng lãnh đạo và cán bộ liên quan của các Ban/Trung tâm: TTNC, KDV&TT, ĐCTC, MIS&ALCO, KHCL, QLHQHĐ, PTNHBL, QLTD, QLRRTT&TN, QLĐT, KHDNNVV, Pháp chế, Công nghệ, TNTTTM, Công ty chứng khoán BIDV (BSC), Trường ĐTCB.


Các ý kiến tham gia tại buổi họp tập trung vào nội dung chính như: (i) Đánh giá công tác nghiên cứu ứng dụng tại BIDV trên các khía cạnh: Cơ chế chính sách, tổ chức bộ máy, chức danh nghiên cứu, đánh giá cán bộ nghiên cứu…, (ii) Đưa ra định hướng cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng của BIDV đến năm 2020. Đặc biệt, các đơn vị đều đánh giá cao quyết định đúng đắn của Ban Lãnh đạo BIDV trong việc bổ nhiệm chức danh chuyên gia Kinh tế trưởng cho TS. Cấn Văn Lực - người có tâm, có tầm và có tài; nhất định sẽ giúp cho hoạt động nghiên cứu của BIDV ngày càng bài bản, hiệu quả và góp phần quan trọng trong việc phát triển bền vững của BIDV trong tương lai.

Cuối buổi họp, Chuyên gia Kinh tế trưởng đã đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ nghiên cứu trong việc tham mưu cho Ban Lãnh đạo về các vấn đề quản trị điều hành, quản trị chiến lược, phát triển sản phẩm, dự báo/phân tích môi trường kinh doanh…tại BIDV, cũng như góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu của BIDV đối với cơ quan Chính phủ, bộ ngành, địa phương và khách hàng.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UVHĐQT Bùi Quang Tiên, Chuyên gia Kinh tế trưởng đã chỉ đạo Trung tâm nghiên cứu xây dựng báo cáo đánh giá tổng thể về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu ứng dụng tại BIDV; từ đó, Trường ĐTCB sẽ làm đầu mối phối hợp với các đơn vị hoàn thiện cơ chế phối kết hợp giữa các bộ phận nghiên cứu (bao gồm cả việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chuyên gia Kinh tế trưởng).

Lưu Minh Trí