Hội thảo Tích hợp nguồn thông tin dữ liệu vào hệ thống Mis

Với mục tiêu thảo luận, lấy ý kiến của các đơn vị sử dụng để hoàn thiện đề tài, Trường ĐTCB đã làm đầu mối, phối hợp cùng Ban Thông tin quản lý và hỗ trợ ALCO (MIS&ALCO) tổ chức Hội thảo kết hợp nghiệm thu đề tài “Tích hợp nguồn thông tin dữ liệu vào hệ thống MIS” vào sáng ngày 25/10/2018. Hội thảo đã thu hút hơn 50 đại biểu là đại diện Thành viên HĐKH, Thường trực HĐKH, Ban MIS&ALCO (Chủ đề tài) và các Ban/TT/Chi nhánh trên địa bàn Hà Nội.Hội thảo đã tập trung nghiên cứu vào các nội dung chính: (i) Tích hợp bổ sung các nguồn dữ liệu từ các hệ thống nguồn chưa được tích hợp vào MIS, (ii) Bổ sung, chỉnh sửa các chiều, chỉ tiêu trong hệ thống MIS, (iii) Xây dựng, phát triển một số báo cáo phục vụ công tác quản trị điều hành tại Trụ sở chính. Hầu hết các ý kiến tham gia khẳng định tính hữu ích, tính hiệu quả về kinh tế về khả năng tích hợp hầu hết các nguồn dữ liệu tại BIDV, cung cấp nguồn tài nguyên quý giá cho công tác phân tích khách hàng, phát triển sản phẩm và hỗ trợ hiệu quả công tác quản trị điều hành của Ban Lãnh đạo mà đề tài mang lại, bên cạnh đó, một số ý kiến mong muốn được làm rõ hơn các tính năng của chương trình MIS và các nguồn thông tin được tích hợp vào MIS.

Những vấn đề nêu ra là cơ sở để nhóm nghiên cứu tiếp tục sáng tạo phát triển sản phẩm, cải tiến chương trình cũng như định hướng xây dựng các khóa đào tạo, tập huấn trên toàn hệ thống. Thành công của buổi hội thảo được đánh giá là tiền đề để HĐKH tiếp tục tổ chức các buổi Hội thảo kết hợp nghiệm thu đề tài đối với những sản phẩm nghiên cứu có tính ứng dụng cao nhằm phát huy hơn nữa tính thực tiễn của các đề tài nghiên cứu khoa học tại BIDV.

MINH TRÍ ( PHÒNG QLKH - TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ )