Thông báo tổ chức đợt kiểm tra NLCM vị trí TCNS năm 2018

1.  Mục đích

-   Thúc đẩy học tập nghiên cứu các văn bản chế độ và nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ tại đơn vị.

-  Làm căn cứ đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn của các cán bộ tại Đơn vị, phục vụ công tác tổ chức nhân sự liên quan.

-   Hỗ trợ chi nhánh có nhu cầu tổ chức thi chuyển đổi chức danh cho cán bộ đủ điều kiện,thuộc thẩm quyền Giám đốc đơn vị theo Quy chế về chức danh và tiêu chuẩn chức danh cán bộ.

2. Đối tượng kiểm tra NLCM

-   Cán bộ công tác tại vị trí Tổ chức nhân sự của chi nhánh, Trường ĐTCB, Trung tâm .

-  Đối với cán bộ kiêm nhiệm nhiều mảng nghiệp vụ thì Đơn vị lựa chọn đăng ký 1 vị trí kiểm tra cho cán bộ tương ứng với trọng số công việc chính của cán bộ.

3. Hỗ trợ thi chuyển đổi chức danh

       Để hỗ trợ chi nhánh trong việc thi chuyển đổi vị trí chức danh cán bộ đã đủ điều kiện, thuộc thẩm quyền của Giám đốc Đơn vị.

4.  Kế hoạch kiểm tra

-   Thời gian: Dự kiến ngày 19/04/2018

-   Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm trực tuyến;

-    Cách thức tổ chức kiểm tra: các cán bộ dự thi làm bài thi trên máy tính cá nhân tại đơn vị.

5.  Đăng ký cán bộ tham gia kiểm tra: Thực hiện đăng ký trên phần  mềm QLĐT.

 Trường Đào tạo Cán bộ BIDV