Thông báo tổ chức thi online-Hội thi Dịch vụ

1.  Mục đích:  Phát triển văn hóa học hỏi tại các Đơn vị, tạo phong trào cho cán bộ học tập, nắm bắt, nâng cao hiểu biết về tất cả các sản phẩm dịch vụ của BIDV nhằm đẩy mạnh công tác bán sản phẩm dịch vụ.

2.  Đối tượng thi: Là CBVCLĐ thuộc định biên lao động các Chi nhánh BIDV tại các mảng QHKH và GDKH.

3.  Kế hoạch kiểm tra

-   Thời gian: Dự kiến từ ngày 02/05/2018 đến 07/05/2018.

-   Hình thức kiểm tra: trực tuyến;

4. Đăng ký cán bộ tham gia kiểm tra: Trên phần mềm Quản lý đào tạo.

 Trường Đào tạo Cán bộ BIDV