Thông báo tổ chức đợt kiểm tra NLCM vị trí HCQT năm 2018

1.   Mục đích: Thúc đẩy học tập nghiên cứu các văn bản chế độ và nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ tại đơn vị.

-  Hỗ trợ chi nhánh có nhu cầu tổ chức thi chuyển đổi chức danh cho cán bộ.

2.   Đối tượng kiểm tra NLCM

-  Cán bộ công tác tại vị trí Hành chính quản trị của các Đơn.

-  Đối với cán bộ kiêm nhiệm nhiều mảng nghiệp vụ thì Đơn vị lựa chọn đăng ký 01 vị trí kiểm tra cho cán bộ tương ứng với trọng số công việc chính của cán bộ.

3. Hỗ trợ thi chuyển đổi chức danh: Cán bộ đã đủ điều kiện, thuộc thẩm quyền của Giám đốc Đơn vị.

5.   Kế hoạch kiểm tra

-  Thời gian: Dự kiến ngày 22/05/2018

-  Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm trực tuyến;

-   Cách thức tổ chức kiểm tra: các cán bộ dự thi làm bài thi trên máy tính cá nhân tại Đơn vị.

6.   Đăng ký cán bộ tham gia kiểm tra: Trên phần mềm QLĐT.

 Trường Đào tạo Cán bộ BIDV