Thông báo tổ chức đợt kiểm tra NLCM vị trí Điện toán năm 2018

1. Mục đích:  Thúc đẩy học tập nghiên cứu các văn bản chế độ và nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ tại đơn vị.

2. Đối tượng kiểm tra NLCM vị trí Điện toán:

-  Cán bộ công tác tại vị trí Điện toán của chi nhánh, Trường ĐTCB.

-  Đối với cán bộ kiêm nhiệm nhiều mảng nghiệp vụ thì Đơn vị lựa chọn đăng ký một vị trí kiểm tra cho cán bộ tương ứng với trọng số công việc chính của cán bộ.

3.  Kế hoạch kiểm tra

-  Thời gian: Dự kiến ngày 15/05/2018 (Thứ 3)

-  Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm trực tuyến;

-    Cách thức tổ chức kiểm tra: các cán bộ dự thi làm bài thi trên máy tính cá nhân tại đơn vị.

4.  Đăng ký cán bộ tham gia kiểm tra: Trên phần mềm QLĐT.

 

Trường Đào tạo cán bộ BIDV