Tổ chức đợt kiểm tra NLCM vị trí Tài chính – Kế toán năm 2018

1.  Mục đích

-  Thúc đẩy học tập nghiên cứu các văn bản chế độ và nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ tại đơn vị.

-  Làm căn cứ đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn của các cán bộ tại Đơn vị, phục vụ công tác tổ chức nhân sự liên quan.

2.   Đối tượng kiểm tra NLCM

-   Cán bộ công tác tại vị trí Tài chính kế toán của các Đơn vị.

3.   Kế hoạch kiểm tra

-   Thời gian: Dự kiến ngày 19/06/2018;

-   Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm trực tuyến;

-   Cách thức tổ chức kiểm tra: các cán bộ dự thi làm bài thi trên máy tính cá nhân tại Đơn vị.

4.   Đăng ký cán bộ tham gia kiểm tra: Trên phần mềm QLĐT.

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV