Tổ chức đợt kiểm tra NLCM vị trí Quản trị tín dụng 2018

1.  Mục đích

-   Thúc đẩy học tập nghiên cứu các văn bản chế độ và nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ tại đơn vị.

2. Đối tượng kiểm tra NLCM vị trí QTTD: Cán bộ công tác tại vị trí Quản trị tín dụng của chi.

3. Kế hoạch kiểm tra

-  Thời gian: Dự kiến ngày 20/06/2018 (Thứ 4)

-  Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm trực tuyến;

-   Cách thức tổ chức kiểm tra: các cán bộ dự thi làm bài thi trên máy tính cá nhân tại đơn vị.

4.   Đăng ký cán bộ tham gia kiểm tra: Trên phần mềm QLĐT.

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV