Tổ chức đợt kiểm tra NLCM vị trí QLKHCN năm 2018

1.  Mục đích

-  Thúc đẩy học tập nghiên cứu các văn bản chế độ và nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ tại đơn vị.

2.   Đối tượng kiểm tra NLCM:  Cán bộ công tác tại vị trí QLKHCN của chi nhánh.

-      Đối với cán bộ kiêm nhiệm nhiều mảng nghiệp vụ (cán bộ công tác ở các phòng giao dịch,…) thì Chi nhánh lựa chọn đăng ký 1 vị trí kiểm tra cho cán bộ tương ứng với trọng số công việc chính của cán bộ.

3.    Nội dungkết cấu đề kiểm tra:

-      Kết cấu đề kiểm tra:

+     Gồm 50 câu hỏi

+     Thời lượng làm bài: 45 phút

4.   Kế hoạch kiểm tra

-      Thời gian: Dự kiến từ ngày 20 - 27/08/2018. Trường ĐTCB sẽ thông báo lịch kiểm tra chính thức, ca thi, thời gian cụ thể sau khi có danh sách đăng ký của chi nhánh.

-     Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm trực tuyến;

-     Cách thức tổ chức kiểm tra: các cán bộ dự thi làm bài thi trên máy tính cá nhân tại Đơn vị.

5.   Đăng ký cán bộ tham gia kiểm tra: Trên phần mềm QLĐT.

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV