Tổ chức đợt kiểm tra NLCM vị trí Giao dịch viên KHCN và KHDN năm 2018

1.  Mục đích

-  Thúc đẩy học tập nghiên cứu các văn bản chế độ và nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ tại chi nhánh;

2.   Đối tượng kiểm tra NLCM

-   Cán bộ công tác tại vị trí Giao dịch viên của các chi nhánh.

3.    Nội dungkết cấu đề kiểm tra:

-    Kết cấu đề kiểm tra:

+   Gồm 50 câu hỏi;

+   Thời lượng làm bài: 45 phút.

4.   Kế hoạch kiểm tra

-   Thời gian: Dự kiến từ ngày 12-14/09/2018;

-    Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm trực tuyến;

-    Cách thức tổ chức kiểm tra: các cán bộ dự thi làm bài thi trên máy tính cá nhân tại chi nhánh.

           5.   Đăng ký cán bộ tham gia kiểm tra: Trên phần mềm QLĐT.

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV