Lịch sử hình thành của Trường Đào tạo Cán bộ BIDV

Tiền thân của Trường Đào tạo cán bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là Phòng Đào tạo được thành lập từ năm 1994 có chức năng quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo. Từ năm 2001, Trường phát triển qua các giai đoạn:

Giai đoạn từ 2001-2012:

Ngày 2/4/2001, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã ký Quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo, là một đơn vị thành viên, đơn vị sự nghiệp có thu với mục tiêu chiến lược là đơn vị đầu mối để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, phát triển nguồn lực, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và hoạt động của hệ thống.    

  Giai đoạn từ 2012 – nay:

Ngày 23/02/2012, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã ký Quyết định thành lập Trường Đào tạo cán bộ BIDV có chức năng đào tạo nguồn nhân lực cho toàn hệ thống BIDV; tổ chức nghiên cứu khoa học; khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo; và tư vấn về dịch vụ tài chính-ngân hàng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu. Sự ra đời của Trường ĐTCB đã đáp ứng nhu cầu của việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của BIDV có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, có kỹ năng đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển.

Đội ngũ cán bộ của Trường phát triển nhanh cả về số lượng, chất lượng, trình độ và cơ cấu. Đến nay, Trường có 79 cán bộ, trong đó: Tiến sĩ 02 người (chiếm 2,53% tổng số cán bộ), Thạc sĩ 27 người (chiếm 34,2% tổng số cán bộ), cử nhân 40 người (chiếm 50,6% tổng số cán bộ). Bộ máy tổ chức của Trường gồm có:

* 08 phòng nghiệp vụ:

- Phòng Kế hoạch đào tạo

- Phòng Tổ chức đào tạo

- Phòng Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo

- Phòng Tư vấn dịch vụ tài chính và Hợp tác Quốc tế

- Phòng Quản lý khoa học

- Phòng Công nghệ

- Phòng Tài chính - Kế toán

- Phòng Tổ chức Hành chính

* 01 Tổ bộ môn:

- Tổ bộ môn Tài chính – Ngân hàng

Cùng với sự phát triển và hội nhập sâu rộng của nền kinh tế nói chung và của ngành tài chính ngân hàng nói riêng, nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cao, đòi hỏi ngày càng nhiều. Vấn đề nhân sự đã trở thành một trong những nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của ngành ngân hàng.

  Với tâm huyết của Ban Lãnh đạo, tập thể cán bộ nhân viên Trường không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học tạo ra những sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế xã hội. Trường Đào tạo cán bộ BIDV đã đạt được những thành tựu vô cùng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, trình độ nghiệp vụ, định hướng phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới của BIDV. Với những thành tựu ấy, Trường Đào tạo cán bộ đã vinh dự được Ban Lãnh đạo BIDV, các tổ chức đào tạo quốc tế, các Viện nghiên cứu và các đoàn thể trong và ngoài nước đánh giá cao và ghi nhận.

Được sự chấp thuận của Ban Lãnh đạo BIDV, Trường Đào tạo cán bộ đang từng bước xây dựng và kiện toàn bộ máy, cơ sở hạ tầng, công nghệ, đội ngũ giảng viên và nội dung chương trình đào tạo, nghiên cứu nhằm đáp ứng định hướng phát triển của Trường trở thành Học Viện hoặc Đại học BIDV trong tương lai không xa.

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV