TIN TỨC CHUNG
ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI BIDV NĂM 2014-2015
 12/02/2014 09:57      

Năm 2014, đứng trước những thách thức, yêu cầu cần tiếp tục tái cơ cấu toàn diện nhằm phát triển bền vững trong  giai đoạn mới của BIDV, góp phần thiết thực để thực hiện thành công Phương án tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015; định hướng, mục tiêu, trọng tâm và các giải pháp thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ và Kế hoạch kinh doanh năm 2014; và phương hướng hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của BIDV giai đoạn 2013-2015; theo đó, cần thiết phải đầu tư công sức trong hoạt động NCKH; đổi mới lĩnh vực nghiên cứu tập trung vào: (i) các vấn đề về tình hình và chính sách kinh tế vĩ mô, về thị trường tài chính-ngân hàng trong nước và quốc tế, (ii) các vấn đề của BIDV như năng lực cạnh tranh, mô hình tổ chức và quản trị, hai trụ cột tạo sự khác biệt (con người và công nghệ), phát triển SP-DV mới, v.v., và (iii) các vấn đề có tính sáng kiến, sáng tạo góp phần nâng cao hiệu quả công việc và năng suất lao động của BIDV.

Với mục tiêu, định hướng trên, HĐKH BIDV đề nghị một số nội dung chính cần tập trung nghiên cứu và cách thức tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

I. Định hướng nội dung nghiên cứu khoa học 2014-2015:

1. Đối với đề tài NCKH cấp ngành ngân hàng Việt Nam, tiếp tục tập trung các vấn đề như: nghiên cứu kinh nghiệm quản lý rủi ro theo Basel II; tăng cường phối hợp hiệu quả giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ; quản lý thị trường vàng tại VN; quản trị doanh nghiệp trong NHTM tại VN; kinh nghiệm quốc tế trong giám sát ổn định thị trường tài chính-tiền tệ; quản lý thị trường BĐS tại VN; v.v.

2. Đối với đề tài NCKH cấp hệ thống BIDV, tập trung nghiên cứu:

2.1. Nâng cao năng lực quản trị điều hành, năng lực quản trị rủi ro (các vấn đề như: ảnh hưởng của những thay đổi pháp lý quốc tế tới hoạt động của hệ thống NHTM VN và của BIDV, đề xuất giải pháp; nghiên cứu kinh nghiệm ứng xử của các NHTM khi NHNN chính thức áp dụng cơ chế phân loại nợ (Thông tư 02 từ 01/06/2014), đề xuất đối với BIDV; giải pháp đẩy mạnh triển khai tái cơ cấu toàn diện BIDV; xây dựng chiến lược phân khúc khách hàng tổng thể; triển khai công cụ thẻ điểm cân bằng (BSC) tại TSC và các chi nhánh; xây dựng và hoàn thiện mô hình tài chính tại BIDV; quản lý rủi ro theo Basel II tại BIDV; v.v.);

2.2. Tăng cường năng lực tài chính; cấu trúc lại Tài sản nợ - Tài sản có (các vấn đề như: quản lý tài sản nợ-có một cách an toàn, hiệu quả; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng ALCO; phương án tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược; v.v.)

 2.3. Tiếp tục kiện toàn, cấu trúc lại mô hình tổ chức kinh doanh trên toàn hệ thống (các vấn đề như: mô hình quản lý, phê duyệt tín dụng tập trung tại BIDV; mở rộng và hoàn thiện cơ chế tổ chức kinh doanh theo chiều dọc; tiêu chí và đánh giá chi nhánh bán buôn/bán lẻ chuẩn; v.v.);

2.4. Công tác tổ chức nhân sự và đào tạo (các vấn đề như: xây dựng khung năng lực cán bộ; tiêu chí & phương thức đánh giá cán bộ toàn diện; giải pháp nâng cao năng suất lao động; tiếp tục đổi mới quy định, quy trình trong công tác tổ chức-nhân sự; hoàn thiện khung chương trình đào tạo theo vị trí chức danh; xây dựng kế hoạch đào tạo & khảo thí giai đoạn 2015-2017; phương án và lộ trình đánh giá đối tượng đào tạo; v.v);

2.5. Nghiên cứu và phát triển SP-DV (theo hướng hiện đại, tiện ích và đa dạng); giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ; phương án tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh tại BIDV;

2.6. Cải tiến quy trình, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ chuyên môn;

2.7. Giải pháp củng cố, nâng cao vai trò và uy tín, nhận diện thương hiệu của BIDV trên thị trường quốc tế;

2.8. Sáng kiến, cải tiến góp phần nâng cao hiệu quả công việc và năng suất lao động tại BIDV;

    2.9. Các vấn đề khác phát sinh nhu cầu nghiên cứu tại các đơn vị.

(Trích từ Định hướng NCKH tại BIDV và thông báo đăng ký đề tài NCKH 2014-2015 tại CV số 011/CV-HĐKH ngày 17/1/2014 của HĐKH BIDV)

 

Phòng Quản lý Khoa học – Trường đào tạo cán bộ BIDV

TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here