Kế hoạch kiểm tra năng lực cán bộ năm 2017

Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-BIDV ngày 10/01/2017 của HĐQT BIDV v/v Phê duyệt kế hoạch đào tạo và khảo thí năm 2017;

Năm 2017, Trường ĐTCB sẽ tổ chức kiểm tra NLCM cho cán bộ thuộc 42 Đơn vị thuộc Trụ sở chính, Trung tâm CNTT và Trường ĐTCB theo thời gian cụ thể như sau:

STT

Đơn vị

Thời gian kiểm tra

1

Ban QLDA khu vực phía Bắc

Tháng 4

2

Ban QLDA khu vực phía Nam

Tháng 4

3

Ban QLDA KV Đông Nam Bộ

Tháng 4

4

Ban QLTS nội ngành

Tháng 4

5

Ban ĐCTC

Tháng 5

6

Ban KHDN nước ngoài

Tháng 5

7

Ban KHDNL

Tháng 5

8

Ban KHDNNVV

Tháng 5

9

Ban Nguồn vốn ủy thác quốc tế

Tháng 5

10

Ban TCCB

Tháng 5

11

Ban Công nghệ

Tháng 6

12

Ban Pháp Chế

Tháng 6

13

Ban Thương hiệu và QHCC

Tháng 6

14

Trường ĐTCB

Tháng 6

15

Trung tâm TN&TTTM

Tháng 6

16

Trung tâm thanh toán

Tháng 6

17

Trung tâm CNTT

Tháng 6

18

Ban QLRRTT&TN

Tháng 7

19

Ban QLRRTD

Tháng 7

20

Trung tâm xử lý nợ

Tháng 7

21

Ban QLTD

Tháng 7

22

Trung tâm dịch vụ kho quỹ phía Nam

Tháng 7

23

Trung tâm QL&DV Kho Quỹ

Tháng 7

24

Ban Kế toán

Tháng 8

25

Ban Tài chính

Tháng 8

26

Ban ALCO

Tháng 8

27

Ban Quản lý hiệu quả hoạt động

Tháng 8

28

Trung tâm DVKH

Tháng 8

29

Ban kế hoạch chiến lược

Tháng 8

30

Ban Phát triển ngân hàng bán lẻ

Tháng 9

31

Trung tâm chăm sóc khách hàng

Tháng 9

32

Trung tâm Thẻ

Tháng 9

33

Ban KDV và tiền tệ

Tháng 9

34

Trung tâm Nghiên cứu

Tháng 9

35

Ban KT&GS

Tháng 9

36

Văn phòng

Tháng 10

37

Văn phòng II

Tháng 10

38

Văn phòng III

Tháng 10

39

Văn phòng IV

Tháng 10

40

Văn phòng Đảng Ủy

Tháng 10

41

Văn phòng Công Đoàn

Tháng 10

42

Ban Quản lý đầu tư

Tháng 10

Phòng Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo