Giới thiệu

Chức năng:

   - Đào tạo bồi dưỡng cán bộ BIDV;

   - Quản lý và tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ;

   - Tư vấn về Tài chính - Ngân hàng;

   - Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học;

   - Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo.

Nhiệm vụ:

  1. Đào tạo và tập huấn cán bộ BIDV

   - Làm đầu mối xác định nhu cầu đào tạo; trên cơ sở đó làm đầu mối xây dựng định hướng, chiến lược đào tạo trung - giài hạn, cơ chế, chế độ về đào tạo; đầu mối xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trao đổi nghiệp vụ hàng năm cho cán bộ BIDV; bảo vệ và trình BLĐ BIDV phê duyệt;

   - Căn cứ định hướng, chiến lược và kế hoạch đào tạo hàng năm và trung hạn đã được phê duyệt, xây dựng kế hoạch mở các khóa đào tạo và nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, dài hạn trong nước và nước ngoài;

   - Trực tiếp tổ chức và hướng dẫn các Đơn vị trực thuộc tổ chức các khóa đào tạo, đào tạo lại, cập nhật, nâng cao kiến thức, phổ biến nghiệp vụ theo chương trình, nội dung và kế hoạch được Tổng Giám đốc phê duyệt;

   - Xây dựng và phát triển đội ngũ Giảng viên cơ hữu và Giảng viên kiêm chức, cộng tác viên trong ngành và mở rộng mối quan hệ, xây dựng nhóm Giảng viên, cộng tác viên ngoài ngành (trong nước và quốc tế) theo từng chuyên ngành đào tạo để phục vụ công tác đào tạo của BIDV;

   - Đầu mối xây dựng, quản lý, khai thác ngân hàng đề thi phục vụ công tác tuyển dụng, kiểm tra trình độ định kỳ, tuyển vị trí chức danh;

   - Xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các Đơn vị trong và ngoài nước theo quy định của BIDV;

   - Cung cấp dịch vụ đào tạo cho các tổ chức cá nhân theo nhu cầu đúng với quy định pháp luật và BIDV;

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của BIDV.

  2. Quản lý và tổ chức Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ

   - Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Hội đồng khoa học BIDV;

   - Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học dưới các hình thức giao nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch, theo các phương thức khác nhau: trực tiếp, tuyển chọn, đấu thầu.

   - Thực hiện NCKH theo đơn đặt hàng, theo hợp đồng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật;

   - Tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm, thông tin khoa học phù hợp với chức năng nhiệm vụ, điều kiện của Trường;

   - Tổ chức công tác quản lý hoạt động NCKH trong toàn hệ thống theo quy định của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chịu trách nhiệm thẩm định kết quả đề tài khoa học;

   - Chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học theo quyết định số theo quyết định của Hội đồng Khoa học theo quy định của pháp luật hiện hành;

   - Quản lý trang tin đào tạo, phát hành ấn phẩm đào tạo, NCKH theo quy định của BIDV;

   - Nghiên cứu, thu thập, phân tích thông tin liên quan đến kinh tế, tài chính, Ngân hàng trong và ngoài nước, phục vụ công tác điều hành của Ban Lãnh đạo và công tác đào tạo, NCKH của BIDV ( phối hợp với Tổ/Trung tâm nghiên cứu độc lập của BIDV).

3. Tư vấn dịch vụ tài chính - ngân hàng

     Thực hiện tư vấn dịch vụ tài chính, ngân hàng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của Pháp luật hiện hành và của BIDV.

4. Hợp tác quốc tế

  - Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, nhằm triển khai các nhiệm vụ đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ theo qui định của BIDV và qui định của Pháp luật hiện hành;

  - Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ của BIDV để xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng tin học - ngoại ngữ, NCKH cho cán bộ, giảng viên và học viên theo chương trình hợp tác quốc tế;

  - Khai thác, phối kết hợp với các đơn vị khai thác, tiếp nhận và quản lý các dự án đào tạo trong và ngoài nước của các tổ chức và cá nhân trong toàn hệ thống theo thẩm quyền;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của BIDV.

5. Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo

  - Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ, các Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính, các đơn vị trong hệ thống BIDV và các giảng viên Trường Đào tạo cán bộ để xây dựng ngân hàng đề thi gắn với các vị trí, chức danh/nghiệp vụ cụ thể của BIDV;

  - Tìm hiểu yêu cầu công việc và các tiêu chuẩn, điều kiện gắn với từng vị trí, chức danh trong hệ thống BIDV thông qua Bản mô tả công việc và Khung chương trình đào tạo của từng vị trí, chức danh;

  - Lập kế hoạch tổ chức khảo thí cho các mục đích khảo thí khác nhau, bao gồm: hỗ trợ thi tuyển cán bộ mới, thi sát hạch cán bộ; thi nâng lương, thi cán bộ giỏi và thi quy hoạch cán bộ;

  - Thực hiện phối hợp với các đơn vị liên quan để thành lập hội đồng khảo thí và tổ chức khảo thí dựa trên kế hoạch khảo thí hàng năm;

  - Đầu mối tổ chức chấm thi, tổng hợp, đánh giá kết quả, báo cáo Ban Lãnh đạo kết quả các đợt kiểm tra nghiệp vụ, gửi kết quả về các đơn vị liên quan;

  - Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ trong công tác đánh giá cán bộ và với phòng Kế hoạch đào tạo  - Trường Đào tạo cán bộ trong công tác xây dựng khung hình đào tạo cho từng vị trí, chức danh;

  - Thực hiện công tác đánh giá chất lượng đào tạo, đánh giá hiệu quả sau đào tạo. Phối hợp với phòng Kế hoạch đào tạo đề xuất nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của BIDV.