Khảo sát sự hài lòng của CBNV đối với BIDV

Sự hài lòng của cán bộ-nhân viên (CBNV) về công việc là thái độ về công việc được thể hiện thông qua cảm nhận, niềm tin và hành vi của người lao động (Theo Weiss, 1967). Tại BIDV, việc khảo sát sự hài lòng của CBNV đối với công việc được thực hiện lần đầu tiên năm 2013 do Trường ĐTCB (Phòng Tư vấn DVTC & HTQT) đầu mối triển khai. Sau giai đoạn chuẩn bị và thí điểm, thời gian triển khai chính thức đã được bắt đầu vào đầu tháng 9 năm 2013. Sau hơn 02 tháng triển khai, Trường ĐTCB đã thu thập được trên 8500 phiếu khảo sát trực tuyến. Kết quả khảo sát cho thấy trên 77% CBNV hài lòng được làm việc tại BIDV. 90% CBNV tham gia khảo sát cho rằng họ luôn quảng bá thương hiệu của BIDV. Mức độ hài lòng chung của CBNV là khá cao với điểm bình quân đạt 3,95/5 điểm.

Kết quả khảo sát gợi mở những biện pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của nhân viên, là một nhân tố tích cực giúp Ban Lãnh đạo đưa ra những chính sách, biện pháp trong quản trị điều hành và tăng năng suất lao động.

Phòng TVDVTCQT