Các tin tức về công tác quản lý khoa học
 
Ngày 16/8/2018, tại Trường ĐTCB, Hội đồng khoa học của BIDV đã tiến hành họp bàn về hoạt động nghiên cứu khoa học BIDV năm 2018.

Trường Đào tạo cán bộ thông báo Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu tháng 9 năm 2018.

Trong những năm vừa qua, hoạt động sáng kiến và phong trào sáng tạo đã thu hút được sự quan tâm và tham gia của cán bộ tại nhiều đơn vị.
Thường trực HĐKH đã phối hợp với các Đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo kết hợp nghiệm thu đề tài NCKH “Dịch vụ Tài chinh công” và “Phát triển phần mềm quản lý khu trải nghiệm ngân hàng hiện đại BIDV E-Zone”.