Các tin tức về công tác đào tạo của Trường
 

Trường Đào tạo cán bộ phối hợp với các Đơn vị tổ chức Khóa đào tạo theo hình thức elearning “Quy định về quản lý thông tin khách hàng”.

Từ ngày 20/8 - 14/9/2018, Trường ĐTCB đã tổ chức Chương trình đào tạo cập nhật kiến thức hàng năm cho GĐ,PGĐ Ban/TT/ĐVTV.

Trường Đào tạo cán bộ thông báo tới các Đơn vị lịch khai giảng các khóa đào tạo tháng 10 năm 2018.

Trường Đào tạo cán bộ BIDV thông báo kế hoạch đào tạo tháng 9 năm 2018.