Trường ĐTCB phối hợp với các  Đơn vị liên quan tổ chức Khóa “Đào tạo sản phẩm dịch vụ mới BIDV PAY+”.

Trường ĐTCB tổ chức Khóa đào tạo “Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và Giao dịch bảo đảm trong hoạt động tín dụng của BIDV”.

Trường Đào tạo phối hợp với các  Đơn vị liên quan tổ chức khóa đào tạo “Chế độ an toàn kho quỹ và kỹ năng nhận biết ngoại tệ thật/giả”

Trường Đào tạo phối hợp với các  Đơn vị liên quan tổ chức Khóa tập huấn theo hình thức E-learning “Sản phẩm dành cho KHDN lớn”


Trường Đào tạo phối hợp với các  Đơn vị liên quan tổ chức Khóa đào tạo “Phòng ngừa rủi ro gian lận, giả mạo thẻ”

Trường Đào tạo phối hợp với các  Đơn vị liên quan tổ chức Khóa đào tạo “Hệ thống sản phẩm tiền gửi bán lẻ”