Trụ sở chính của Trường tại số 773 Hồng Hà – Hoàn Kiếm – Hà Nội với diện tích  7.000m2, với cơ sở vật chất khang trang, chuyên nghiệp đáp ứng được yêu cầu học tập và hội thảo với sức chứa đa dạng.

Trường Đào tạo cán bộ Thông báo Tổ chức đợt kiểm tra NLCM vị trí KHTH năm 2018.

Trường Đào tạo cán bộ Thông báo Tổ chức đợt kiểm tra NLCM vị trí Giao dịch viên KHCN và KHDN năm 2018.

Trường Đào tạo cán bộ Thông báo Tổ chức đợt kiểm tra NLCM vị trí QLKHCN năm 2018.

Trường Đào tạo cán bộ Thông báo Tổ chức đợt kiểm tra NLCM vị trí Quản lý rủi ro 2018.

Trường Đào tạo cán bộ Thông báo Tổ chức đợt kiểm tra NLCM vị trí Quản trị tín dụng 2018.

123