DANH MỤC ĐỀ TÀI
Tìm thấy : 8 Bài viết
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học tháng 9 và tháng 10
Chi tiết
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu tháng 7/2017
Chi tiết
Đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu tháng 5 năm 2017
Chi tiết
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu tháng 3, 4/2017
Chi tiết
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học nghiêm thu tháng 11
Chi tiết
Kế hoạch nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học tháng 11 năm 2016
Chi tiết
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học nghiêm thu tháng 7/2016
Chi tiết
Thường trực Hội đồng Khoa học xin thông báo! Trong năm 2012, tổng số các đề tài NCKH đã được HĐKH nghiệm thu là 63 đề tài với tổng mức kinh phí được duyệt là 2.278.840.500VNĐ. Danh sách cụ thể
Chi tiết

1

JW Player goes here